1. Jak można zostać uczestnikiem PPK?
Osoby, które ukończyły 18 lat, ale nie ukończyły 55 lat stają się automatycznie uczestnikami PPK. Osoby w przedziale wiekowym 55-70 lat mogą dobrowolnie przystąpić do PPK. Osoby, które ukończyły 70 lat nie mają możliwości oszczędzania w ramach PPK.
2. Czy obcokrajowiec może być uczestnikiem PPK?
Tak, pod warunkiem, że jest zatrudniony (np. na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia), a z tytułu jego zatrudnienia są odprowadzane obowiązkowe składki emerytalno-rentowe.
3. Czy osoby otrzymujące wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie są również objęte PPK?
Tak, osoby zatrudnione z tytułu umowy zlecenia, za które odprowadzane są obowiązkowe składki emerytalno-rentowe, są objęte PPK.
4. Co stanie się ze środkami na rachunku PPK w przypadku zmiany pracy?
W przypadku zmiany pracy uczestnik PPK, po 3 miesiącach od momentu zatrudnienia, powinien poinformować nowego pracodawcę o wszystkich dotychczasowych umowach o prowadzenie PPK (zawieranych w poprzednich miejscach pracy). Środki już zgromadzone można zostawić w poprzedniej instytucji (po kilku zmianach pracodawcy można mieć kilka rachunków PPK) lub przenieść do nowej, aby wszystkie środki zgromadzić na jednym rachunku.
5. Czy uczestnictwo w PPK jest obowiązkowe?
Nie, w każdej chwili można zrezygnować z uczestnictwa w PPK, jak również ponownie do PPK przystąpić. W tym celu należy złożyć u przełożonego odpowiednią deklarację.
6. Jak można zrezygnować z uczestnictwa w PPK?
Chcąc zrezygnować z oszczędzania w PPK, należy podpisać deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i złożyć ją u przełożonego.
7. Czy wystarczy raz złożyć deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat na PPK?
Co 4 lata, począwszy od kwietnia 2019 roku, wszystkie osoby zatrudnione w wieku 18-55 lat będą ponownie automatycznie zapisywane do PPK. Chcąc zrezygnować z oszczędzania w PPK, należy ponownie podpisać deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK i złożyć ją u przełożonego.
8. Czy osoba zatrudniona może zadeklarować wpłatę podstawową w niższej wysokości?
Tak, wpłata uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia brutto, ale nie mniej niż 0,5%, pod warunkiem, że wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu łącznie nie przekracza 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia. Chcąc obniżyć wpłatę podstawową należy złożyć deklarację u przełożonego.
9. Czy osoba zatrudniona może zadeklarować wpłatę podstawową w wyższej wysokości?
Tak, można dobrowolnie powiększyć swoją wpłatę na PPK z 2% do maksymalnie 4% wynagrodzenia. W każdej chwili można zrezygnować z wpłat dodatkowych lub zmienić ich wysokość. Aby obniżyć wpłaty, zmienić wysokość lub zrezygnować z wpłat dodatkowych, należy złożyć deklarację u przełożonego.
10. Jakie są konsekwencje niewycofania deklaracji o odprowadzaniu wpłaty podstawowej w niższej wysokości w razie wzrostu dochodów?
W takim przypadku uczestnik nie otrzyma na rachunku PPK dopłaty rocznej z Funduszu Pracy w wysokości 240 zł.
11. Czy chcąc obniżyć wpłatę podstawową należy ujawnić wszystkie wynagrodzenie ze wszystkich miejsc pracy?
Tak. Chcąc obniżyć wpłatę podstawową, łączne wynagrodzenie osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie może przekraczać 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.
12. W jaki sposób i w jakim terminie pobierane są wpłaty do PPK?
Wpłaty na PPK pobierane są z miesięcznego wynagrodzenia, wypłacanego po zawarciu umowy o prowadzenie PPK.
13. Czy z tytułu bycia uczestnikiem PPK przysługują dopłaty od państwa?
Tak, uczestnikowi PPK przysługuje jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł przekazana na rachunek PPK uczestnika, po 3-miesięcznym okresie uczestnictwa i przekazywania wpłat. Dodatkowo uczestnikowi przysługuje dopłata roczna w wysokości 240 zł przekazywana na rachunek PPK uczestnika po spełnieniu określonych warunków.
14. Kiedy otrzymam wpłatę powitalną i premię roczną?
Wpłata powitalna zostanie przekazana na rachunek PPK uczestnika po 3 miesiącach uczestnictwa i przekazywania wpłat na PPK. Premie roczne przekazywane będą na rachunek PPK uczestnika w kwietniu każdego nowego roku, jeśli uczestnik spełni określone warunki.
15. W jaki sposób inwestowane są środki zgromadzone na rachunku PPK?
Gromadzone na rachunkach PPK środki są inwestowane w fundusze inwestycyjne, które różnicują poziom ryzyka w zależności od wieku uczestnika. Reguły inwestowania oszczędności są szczegółowo opisane w ustawie o PPK. O szczegóły należy zapytać instytucję finansową wybraną przez pracodawcę.
16. Jaki wpływ ma osoba zatrudniona na sposób zarządzania środkami na rachunku PPK?
Uczestnik PPK, w porozumieniu z instytucją finansową, może decydować o poziomie ryzyka inwestycyjnego.
17. Czy istnieje gwarancja uzyskania zysku z inwestowania środków na rachunku PPK?
Nie. Środki gromadzone na rachunku PPK nie mają gwarancji osiągnięcia zysku.
18. Czy rozwód lub unieważnienie małżeństwa uczestnika PPK ma wpływ na środki zgromadzone na jego rachunku PPK?
Tak. W przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa środki gromadzone na rachunku PPK są wypłacane w następujący sposób:
• środki zgromadzone w PPK, przypadające współmałżonkowi w wyniku podziału majątku wspólnego, będą przekazane w formie wypłaty transferowej na jego rachunek PPK;
• jeśli były współmałżonek nie będzie miał rachunku PPK, środki przypadające mu w wyniku podziału majątku będzie mógł otrzymać w formie pieniężnej lub wypłaty transferowej na rachunek terminowej lokaty, na warunkach wskazanych w ustawie;
• jeżeli były współmałżonek będzie miał więcej niż jeden rachunek PPK, wpłata zostanie dokonana na rachunek wskazany przez niego we wniosku.
19. Czy środki zgromadzone na rachunku PPK podlegają dziedziczeniu?
Tak. Środki gromadzone na rachunku PPK są prywatnymi środkami i podlegają dziedziczeniu.
20. Czy można otrzymać środki zgromadzone na rachunku PPK jeszcze przed osiągnięciem 60. roku życia?
Tak, w każdej chwili można złożyć wniosek o zwrot środków. Zgromadzone środki na rachunku PPK zostaną wtedy pomniejszone o:
• 30% wartości wpłat Pracodawcy – pobrane 30% zapisywane jest pracownikowi jako jego składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS;
• dopłaty od Państwa;
• podatek od zysków kapitałowych.
W dwóch wyjątkowych sytuacjach życiowych zgromadzone fundusze można wypłacić wcześniej bez utraty korzyści.
poważna choroba: uczestnika PPK, małżonka lub dziecka (wypłata do 25% środków bez obowiązku zwrotu);
pokrycie wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na budowę budynku mieszkalnego lub zakup mieszkania. Tylko dla osób przed ukończeniem 45. roku życia (w wysokości do 100% środków z obowiązkiem zwrotu – z możliwością rozłożenia go na nieoprocentowane raty, które można spłacać do 15 lat).
21. W jaki sposób zostanie wybrana instytucja finansowa?
Wyboru instytucji finansowej dokonuje podmiot zatrudniający w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych (gdy brak jest organizacji związkowej) wyłonioną w trybie przyjętym w tym podmiocie.
22. Czy pracownik może przystąpić do innej instytucji finansowej, niż wybranej przez pracodawcę?
Pracownik nie ma możliwości przystąpienia do innej instytucji finansowej, niż wybrana przez pracodawcę.
23. Od kiedy PPK będzie obowiązywało w spółkach Grupy Impel?
Od 1 lipca 2019 roku spółki zatrudniające co najmniej 250 osób są zobowiązane tworzyć PPK dla osób zatrudnionych. Oznacza to, że najpóźniej do 12 listopada 2019 roku podpiszą w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych umowę z instytucją finansową (umowa o prowadzenie PPK). Od pierwszego wynagrodzenia wypłaconego po dacie zawarcia tej umowy zostanie pobrana pierwsza wpłata na PPK. Lista spółek objętych PPK od 1 lipca 2019 dostępna jest w zakładce „Spółki”.