Autozapis PPK
Pracodawca zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych co 4 lata ma obowiązek ponowić zapis do PPK pracowników/zleceniobiorców, którzy zrezygnowali z uczestnictwa w programie w latach wcześniejszych. Pracodawca nie musi uzyskać zgody pracownika, aby zapisać go do pracowniczego planu kapitałowego (PPK). W programie tym obowiązuje bowiem tzw. autozapis. Oznacza to, że jeśli pracownik w wieku 18-55 lat nie złożył deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, pracodawca sam „zapisuje" go do programu. Ponowny autozapis nie dotyczy osób już będących uczestnikami PPK bez względu na przedział wiekowy.
Dobrowolne przystąpienie do PPK:
Osoby, które przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 55. rok życia, pracodawca będzie mógł „zapisać" do PPK albo wznowić za nie naliczanie wpłat do PPK – w ramach ponownego autozapisu - wyłącznie na ich wniosek. UWAGA: w ramach ponownego autozapisu pracodawca nie będzie mógł uwzględnić wniosku (o zawarcie umowy o prowadzenie PPK albo o dokonywanie wpłat do PPK) osoby zatrudnionej albo uczestnika PPK, którzy złożyli deklarację o rezygnacji, ale przed 1 kwietnia 2023 r. ukończą 70 lat.
Obowiązki pracodawcy:
 • „zapisać" do programu osoby, dla których wcześniej – w związku z tym, że złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywaniu wpłat do PPK- nie zawarł umowy o prowadzenie PPK, a więc zawrzeć w ich imieniu i na ich rzecz umowę o prowadzenie PPK, następnie naliczać, pobierać i dokonywać wpłat do PPK za te osoby,
 • wznowić wpłaty do PPK za uczestników programu, którzy złożyli wcześniej deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.

 • Chyba, że osoba zatrudniona/uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację o rezygnacji w okresie 01-31.03.2023r.
  Kategorie wiekowe:
 • 18-54 lat – jeśli ukończyłeś 18 lat, a nie ukończyłeś 55 lat zostaniesz ponownie zapisany do PPK automatycznie. Możesz w każdej chwili zrezygnować z PPK, jak i ponownie przystąpić.
 • 55-70 lat - jeśli ukończyłeś 55 lat, ale nie masz więcej niż 70 lat, uczestnictwo w PPK jest dobrowolne, a Ty nie zostaniesz automatycznie zapisany do PPK.
 • 70+ jeśli ukończyłeś 70 lat nie masz możliwości przystąpienia do PPK.
 • Ważne terminy:
 • do 28.02.2023 pracodawca informuje osoby, które złożyły deklaracje o rezygnacji z oszczędzania w PPK, o wznowieniu dokonywania wpłat do PPK począwszy od dnia 01.04.2023r.
 • aby zrezygnować albo ponownie przystąpić do PPK, wypełnij deklaracje dostępną u twojego przełożonego

 • Co 4 lata będziesz zapisywany do PPK ponownie – jeśli nie chcesz być uczestnikiem PPK – wypełnij deklarację rezygnacji i złóż u koordynatora HR lub przełożonego.

  Ważne! Deklaracja rezygnacji z PPK musi być podpisana z nadchodzącą datą marcową 2023 r.
  Co w przypadku braku złożenia ponownej rezygnacji:
  Jeśli pracownik nie złoży ponownej deklaracji o rezygnacji z PPK, pracodawca zapisze go do programu oraz rozpocznie pobór wpłat za uczestnictwo. Pierwsze wpłaty zostaną naliczone i pobrane od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu marcu 2023r., a następnie przekazane przez pracodawcę do instytucji finansowej w dniach 1-17 kwietnia 2023 r.
  W jaki sposób i do kiedy można złożyć rezygnację z autozapisu do PPK:
  W celu rezygnacji z uczestnictwa w programie należy złożyć ponowną pisemną deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Deklarację taką można złożyć najwcześniej 1 marca 2023 roku. Aby rezygnacja obowiązywała od pierwszego miesiąca obowiązywania autozapisu musi być podpisana z datą marcową 2023 r. Druk deklaracji o rezygnacji otrzymacie Państwo na adres email lub od swojego koordynatora. W przypadku kiedy zdecydujecie się na rezygnację należy przekazać ją w formie papierowej do kancelarii lub jednostki terenowej Impel Business Solutions z uwzględnieniem poniższych terminów:
  • dla deklaracji złożonych w terminie od 1 do 3 marca – z wynagrodzenia wypłacanego w marcu 2023 r. składka nie zostanie pobrana.
  • dla deklaracji złożonych w terminie od 4 do 31 marca – z wynagrodzenia wypłaconego w marcu 2023 r. składka zostanie pobrana a następnie pracodawca dokona korekty naliczonej składki i zostanie ona zwrócona z najbliższą wypłatą wynagrodzenia.
  • dla deklaracji złożonych po 31 marca - pracownik zostanie objęty programem PPK do momentu złożenia do pracodawcy deklaracji o rezygnacji.

  Wszystkie osoby, które złożą rezygnację w marcu 2023 r, i którym pomimo tego zostanie potrącona składka PPK, otrzymają zwrot potrąconych składek z najbliższą wypłatą.
  Pamiętaj:
  Deklaracje, rezygnacje i dokument przystąpienia można złożyć w każdym dowolnym terminie.